მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში

მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით შემუშავებული კვლევაა. ავტორებმა, ეკატერინე ციმაკურიძემ და ელენე სიჭინავამ გააანალიზეს მოსამართლის როლი:

  • მოწმის დაკითხვისას;
  • თვითინკრიმინირების საფრთხისარსებობისას კითხვის არიდების ნაწილში;
  • კანონით განსაზღვრულმინიმალურ სასჯელზე ნაკლები ან უფრო მსუბუქი სასჯელის განსაზღვრის ნაწილში;
  • დანაშაულის პროვოცირებისსაჩივრის განხილვისას;
  • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსგადაწყვეტილების დასაბუთების ნაწილში.

კვლევაში მოცემული თითოუელი თავის რეკომენდაციები ეფუძნება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებას.