სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში

ავტორები: მზია ლეკვეიშვილი, გურამ ნაჭყებია, მაია ივანიძე, ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი,
თემურ ცქიტიშვილი.

ანგარიში