პერსონალური მონაცემების დაცვა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში

ავტორი: ინივიატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის

ანგარიში