ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I და II თავების შესრულებასთან დაკავშირებით

ავტორი : საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

ანგარიში